Opiniaun

Klibur Profisional-CNRT Iha Vizaun No Estratejia Ne’ebé Prontu Haburas Nasionalismu Foun Atu Serví.

E-mail Print PDF

Konseitu Planu estratéjiku Klibur Profisional CNRT hanesan prosesu ne’ebé Klibur Profisional no Inteletual sira  Partidu CNRT tenke hala’o liu husi desizaun sira  ba alokasaun rekursu umanu sira, nomos tenke iha  rekursu finanseiru sira , material sira , hodi determina no atinje objetivu prinsipal. Tuir Tema Semináriu “ HO ANIVERSÁRIU BA DAHULUK, KLIBUR Profisional SIRA -CNRT PRONTU HABURAS NASIONALISMEU FOUN ATU SERVÍ” iha nia konseitu kona ba  Prontu atu servi ba  povu nemos tenke liu husi prosesu planu estratéjiku ida ne’ebé diak  hodi sukat  kbi’it, no frakeza, hodi hasoru ameasa sira  no oportunidade. Liu husi konseitu ida ne’e bele  identifika pontu sira importante ne’ebé relevante hodi bele hatene to’o iha ne’ebé  ita nia  kbi’it no forsa Klibur Profisional sira  no Intelektual sira  partidu CNRT nian, frakeza husi Klibur Profisional  no Intelektual sira  partidu CNRT nian mak saida?, ameasa sira saida mak Klibur Profisional  no Intelektual sira  partidu CNRT nian sei hasoru durante tempu mai ne’e,  Oportunidade ba Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian  mak saida? Liu husi pergunta hirak ne’e bele identifika pontu sira importante ba Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian hodi bele atinje  vizaun no estratejia atu bele servi povu ho diak, ida ne’e mos bele sai hanesan pontu sira importante ida ba kampaña  partidu nian iha eleisaun jeral 2012.

Kbi’it Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian

Atu sukat kbiit Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian sai fundamental, hodi bele hatene to’o iha ne’ebé Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nia kbi’it no forsa  hodi konkore iha kompetisaun ho Profisional no Inteletual sira partidu sira seluk liu husi eleisaun jeral 2012. Iha diskursu Prezidente partidu CNRT, iha tempu hirak liu ba, iha kongresu Klibur Profisional - CNRT afirma katak  Estabelesimentu Klibur Profisional-CNRT sai nu’udar objetivu ida hodi tetu  partidu nia kbi’it, atu partisipa iha Dezenvolvimentu nasaun nian . Sorumutu Profissional  Timor oan nian,ne’ebé Hamahon-an iha Partidu CNRT. Maibe liu husi diskursu ida ne’ebé prezidente partidu CNRT hato’o ne’e importante maka kona ba forsa no kbi’it partidu nian maka Povu nomos Programa ba Dezenvolvimentu Nasaun. Ne’e duni Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian tenke hatudu profisionalismu  hodi servi povu wainhira Povu hetan terus no susar, tanis no halerik tamba hela fatin laiha, tamba hamlaha, tamba lakon sira nia riku soin durante luta ba ukun rasik-an, laiha kampu serbisu ba jovem  sira, saúde ne’ebé la dun diak, la iha asesu ba edukasaun ne’ebé  iha kualidade. Ne’e duni ba kestaun  sira ne’e povu mesak sukat tiha ona partidu ida-idak nia kbi’it no forsa, agora Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian tenke hatudu duni ki’it profisionalismu nian hodi kompete ba eleisaun 2012. Povu sira hatene  partidu ne’ebé maka teoria maka’ás maibé iha termu prátiku ka aplikasaun laiha, no partidu ne’ebé iha ekilíbriu iha  teoria no aplikasaun. Ho faktu sira   ne’e hotu maka Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian hamrik hodi hatudu nia kompromisu ka  kometimentu  atu servi povu liu husi mehi Liberta Povu hodi dezenvolve nasaun ne’e ba oin” Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian ne’e hamrik la’os atu hadau poder maibe Liberta Povu no atu servi povu . Prezidente Partidu CNRT  Kay Rala Xanana Gusmão iha loron dahuluk retiru  nasional Partidu CNRT nian iha Balibar (27/12/2009), hateten katak partidu CNRT mos bele responde Povu nia terus no susar hodi kaer ukun no bele hadi’a nasaun ne’e ba oin.

Nu’udar Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian nomos nu’udar ema ne’ebé  iha frakeza, liu –liu ba Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian. Organizasaun partidu politiku sempre iha fallansu tamba frakeza, ne’e duni frakeza ne’e  la ses an husi kualker ema ka instituisaun, liu-liu ba partidu politiku. Maibe frakeza ne’e presiza hadi’a liu husi  implementasaun programa ne’ebé diak no efikaz. Hanesan Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian tenke iha  programa ne’ebé diak hodi konsolida no sosializa ba baze hodi rona povu nia aspirasaun, povu nia problema ne’ebé sira hasoru iha baze.

Atu konsolida no sosializa programa no atividade partidu nian to’o iha baze nune’e povu tomak bele hatene serbisu Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian maka iha Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian mos hamrik ho Média ida ho naran “Média Libertasaun Povu” (MLP). Média Liberatsaun Povu hamrik iha loron  18, fulan Setembru , tinan  2011. Média libertasaun povu ne’e hamrik hodi habelar informasaun konaba atividade partidu CNRT nian no serbisu Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian. Média libertasaun povu sai hanesan ponte hodi halekar informasaun ba povu liu-liu ba militante no simpatizante  partidu CNRT nian iha Timor laran tomak.

Oinsa mak ita  bele  fortifika informasaun ne’ebé halekar ba povu  iha baze, maka Média libertasaun povu sei fo informasaun  ne’ebé los konaba objetivu partidu  hodi alkansa objetivu jeral iha 2012, katak iha 2007 estrutura la’o ona maibé seidauk konsolida didiak tan ne’ e ita espera katak iha 2012  estrutura ne’ebé monta ona  liu husi kongresu  no konferensia,  ne’e la’o nafatin no la’o didiak to’o 2012 atu ita bele  hetan apoiu máximu  husi povu no komunidade Timor laran tomak.’’

Atu Implementa programa Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian tenke halo konsolidasaun to’o iha baze hanesan instrumentu  ida ne’ebé importante tebes hodi habelar misaun no vizaun partidu nian, espesifikamente hodi identifika problema sira  povu nian iha baze.

“Ita Hatene katak Partidu CNRT  iha estratejia únika no espesífiku  no labele hanesan Klibur Profisional no Inteletual sira partidu seluk, neduni Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian liu husi konsolidasaun ita bele hato’o vizaun , misaun ba ita nia povu liu-liu mak ita nia militante nomos povu iha Timor Laran Tomak atu oinsa bele hatene partidu CNRT nia vizaun nu’udar partidu ida atu kompete ba eleisaun 2012. Estrategia ne’ebé  maka Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT tenke hato’o maka vizaun saida maka Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian iha , misaun saida mak Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT iha, Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian  tenke habelar nafatin informasaun ba ita nia povu atu bele hatene katak CNRT nu’udar partidu  ida ne’ebé iha nia misaun no vizaun ba oin, tamba partidu ne’e maka sei lori povu Timor hodi  liberta nia nasaun liberta nia povu liu husi  Prosesu Rekonstrusaun no Dezenvolvimentu ida ne’ebé maka diak ba futuru.Ida ne’e maka Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nia estratejia. Agora Partidu CNRT maka lidera Governu AMP, maibe durante ne’e Patidu CNRT  la’os haree ba nia an rasik maibe oinsa mak bele dezenvolve nasaun ida ne’e, la haree ba parte ida ka parte seluk, ka kor ida deit maibe  haree ba povu Timor tomak, ida ne,e maka estrategia Partidu CNRT nian harii hodi Liberta povu no nasaun ida ne’e”.

Politika Partidu CNRT nian katak wainhira “Vitória” iha eleisaun 2012 tenke KAER UKUN MESAK! Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian tenke prepara-an  hodi hasoru governasaun foun 2012 wainhira CNRT menan iha eleisaun sira  2012! Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian tenke konsolida-an ba beibeik! Hodi bele partisipa ativamente iha prosesu desenvolvimentu! Saida mak “partisipa Ativamente”? Paritsipa Ativamente katak KAER UKUN MESAK, hodi  hala’o programa sira  ho diak liu!Tamba  Visão ho Planu sei ida deit, Esforsu sira  sei konjugadu  liu, no alvo sei ida deit-ita nia povu tomak. Katak Prezidente Partidu CNRT(19/09/2010)

Ameasa sira ba Klibur Profisional no Inteletual sira Partidu CNRT

Iha ne’ebé deit kuandu ko’alia konaba organizasaun sempre iha ameasa sira  husi  konkorente sira hodi hetan objetivu no interese ne’ebé komum. Iha Timor Leste iha organizasaun Partidu Politiku opozisaun sai nu’udar konkorente sira  ba partidu.

Entaun,   ameasa ( Threats) bele klasifika ba buat rua maka hanesan :

Ameasa Husi Laran no Ameasa Husi Liur.

a). Ameasa husi Laran

Impaktu Ameasa interna  sempre mosu iha organizasaun ka institusaun nia laran ne’ebé relasiona ho implementasaun programa ne’ebé la fo benefisiu ka la favorável ba povu. Ida ne’e sai ameasa bo’ot ba organizasaun liu-liu ba partidu politiku. Tamba wainhira desizaun sira  ne’ebé fraka ka implementasaun fraka bele afeta ba partidu iha eleisaun. Ne’e duni nudar Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian, hanesan mos organizasaun politika nian tenke ho kuidadu hola  desizaun sira  ne’ebé importante.

b). Ameasa husi Liur

Ho serteza katak ameasa externa ba partidu sempre husi partidu opozisaun ho objetivu oinsa bele sobu planu no estratejia ne’ebé partidu iha. Dala ruma partidu sira seluk bele aproveita sira nia oportunidade hodi manipula ka boikota  programa implementasaun partidu nian . Realidade ne’ebé hatudu ona iha Governu AMP nia laran ne’ebé lidera husi  prezidente  partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmão, partidu opozisaun sempre kestiona maka’as konaba korupsaun iha Governu AMP nia Laran. Entaun, ida ne’e sai ameasa bo’ot ba partidu CNRT.

Liu husi deklarasaun , prezidente partidu iha kongresu klibur profissional  afirma katak iha tinan tolu nia laran, ita hala’o hela Aliansa boot tebes ida, ne’ebé kesi ita ho Partidu  hat kedas.Ho súsar oi-oin, ne’ebé sosiedade tomak hatene no acompaña, CNRT kompromete  atu lori nafatin koligasaun  ne’e to’o rohan.Maibe iha kedas 2008, iha reuniaun AMP nian (Governu no Parlamentu sira),hau dehan tiha ona katak: Se iha 2012,CNRT mak hetan deit 32 Asentu sira , diak liu partidu hela iha  Parlamentu, hodi kontribui, ho dalan seluk,ba prosesu.Experiênsia kona ba Aliansa ho partidu seluk to’o ona, no CNRT tenke deside: ba mesak kaer Governu ka hela iha Parlamentu! Ne’e  TPC ba Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian.

Deklarasun ne’e hatudu katak durante iha governasaun AMP, prezidente rasik rekoñse ameasa ba nia partidu no bele  afeta  ba partidu  CNRT  iha futuru.

Tinan ida ona Klibur Profisional sira  partidu CNRT nian hamrik,Tinan hat ho balun ona partidu CNRT hamrik hamutuk ho nia melitante  no povu tomak hodi hala’o  nia kompromisu  “ Libertasaun Povu” katak liberta povu  husi kiak no mukit, husi susar no  terus, husi tanis no halerik, husi lahadouk no hamlaha, husi moras, husi beik, husi violénsia, husi baruk, husi espiritu dependénsia  nian, husi klima tauk, husi ambiente ódiu no vingansa. Prosesu libertasaun  povu tenke liu husi prosesu ida naran  prosesu Dezenvolvimentu Nasional katak povu hotu-hotu tenke ativamente hodi fo nia  kontribuisaun ba Paz no Dame, estabilidade no seguransa . Paz no estabilidade mak bele fo garantia atu povu bele organiza-an didiak, hodi partisipa iha prosesu dezevolvimentu iha ita nia rain.

Tuir Prezidente partidu CNRT , Kay Rala Xanana Gusmão afirma katak  Paz no estabilidade só mosu, bainhira  iha toléransia polítika, no bainhira  iha domin. Domin só iha, se ita la hakarak at ba ema seluk, se ita haree  ema ida nia vida, importante hanesan ita nian rasik. Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian mosu atu hatutan no habelar hodi hanorin ttoleránsia demokrátika, atu hanorin kultura onisa respeita malu, atu hanorin dalan diálogu wainhira mosu problema sira.Tamba Partidu CNRT iha nia vizaun  no estratejia únika ne’ebé agora partidu konsolida nia an bebeik ba baze hodi partisipa ativamente iha prosesu dezenvolvimentu.Tuir prezidente partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão dehan partisipa ativa signifika katak atu kaer ukun mesak hodi hala’o programa ho diak! Tanba vizaun no Planu sai ida deit, Partidu CNRT nia alvo ida deit – maka  povu Timor.

Hanesan membru Klibur Profisional partidu CNRT hau sempre fiar katak ita sei manan iha 2012 maibe ita labele terlena,  nu’udar mákina partidu nian tenke servisu maka’as, fiar katak ho Figura maun Bo’ot Xanana Gusmão,  partidu ne’e sei  ba oin ho votu sira  ne’ebé  bo’ot, maibe Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian labele terlena deit ho figura maun bo’ot Xanana, tamba figura maun bo’ot ne’e importante ba Klibur Profisional no Inteletual sira partidu CNRT nian hotu hodi foti nafatin nia iha 2012.

Hakerek nain

Leoneto Uhimalaekain Pedro Hornay

Xefe Redasaun Média Libertasaun Povu(MLP)

Membru KP-CNRT

 

Kontribuisaun Investimentu Diretu Externu Ba Kresimentu Ekonómiku Sustentável Husi : Filomeno Amado

E-mail Print PDF

Abstratu: Nasaun sira ne’ebé la partisipa iha prosesu globalizasaun ka sira ne’ebé iha polítika inferior/fraku ka inadekuadu kompara ho nasaun sira ne’ebé dezenvolvidu ona ka nasaun iha “vias de dezenvolvimentu” sira seluk komparativamente hetan risku atu sai menus kompetetivu iha ekonomia global.

Iha argumentu husi Banku Mundial katak nasaun sira ne’ebé integra lalais iha ekonomia global hatudu kresimentu ekonómiku lais liu no “vise versa” (Abugre, 1997).

Nune’e mos deklarasaun Nasaun Unida sira  nian ka “Millenium Declaration (2005)”, ne’ebé hateten katak membru hotu-hotu  hakotu atu diminui ba metade, iha tinan 2015 proporsaun ema iha mundu tomak ne’ebé iha rendimentu (income) menus dolar 1 loron 1.

Lokomotiva ne’ebé maka atu lori ita ba iha kresimentu ekonómiku sustentável, maka partisipasaun seitor privadu iha ekonomia nasaun nian.

I  1. Introdusaun

Ho globalizasaun no liberalizasaun ekonomia mundial liu-liu iha dékade 90s, hatudu aumentu iha Investimentu Diretu Externu (IDE) iha nasaun sira “em vias de” dezenvolvimentu. Iha kazu Timor Leste nian, hasai tiha assistensia husi komunidade internasional no osan ne’ebé mai husi minarai,  maka haree husi valor investimento Direitu Externu (200 milhões, 2008), sei ki’ik liu no mos wainhira ita kompara IDE iha nasaun  “em vias de” dezenvolvimentu sira seluk. To’o ohin loron Governu maka sei sai hanesan motor ba investimentu iha aspektu hotu-hotu. Situasaun ida ne’e labele husik naruk, tamba haree ba situasaun estabilidade rai laran no mos kondisaun makro ekonomia ne’ebé tinan tolu kotuk ne’e hetan “double digit” no reformas ne’ebé Governu hala’o dadauk no fó rezultadus pozitivu barak ona, maka tenke konsentra ona esforsu atu fó espasu ba seitor privadu atu sai hanesan mákina ba dezenvolvimentu ekonomia rai laran.

Timor Leste hetan sorte tamba geográfikamente hatur an iha Asia, ne’ebé iha dékada 80s to’o millennium ida ne’e, rai sira iha parte ne’e nia kresimentu ekonómiku relativamente aas liu iha mundu tomak. Ritmu dezenvolvimentu ekonómiku nasaun sira iha Asia ne’e, iha parte balu hatudu katak intensidade ritmu ne’e mai husi desizaun polítika ne’ebé loke odamatan ba IDE.

Investimentu Diretu Externu (IDE) signifika katak osan ne’ebé tama (capital inflow) husi empreza privadu estranjeiru mai kuda iha nasaun ida. IDE sai hanesan instrumentu estratéjiku ida atu finansia dezenvolvimentu no transférensia skill, koñesimentu no teknologia entre rejiaun no nasaun sira. IDE hasa’e nível moris populasaun nian tamba fo kampu servisu ba ema barak, hasa’e komersiu no aselera kresimentu ekonómiku sustentável. Atu to’o ba meta sira ne’e presiza iha polítika ida klaru no relevante ho situasaun no kondisaun Timor Leste nian, no mekanismu ida ne’ebé adekuadu atu atinji meta sira ne’e.

Molok atu hahú ko’alia ba tema sentral, uluk liu, mai ita haree fila fali ba iha Visaun Timor Leste 2020. Iha Visaun Timor Leste 2020, dehan katak ita hotu mehi atu iha tinan 2020;

2. Vizaun Timor Leste 2020

- Ita nia rain sei sai nasaun ida demokrátiku, ne’ebé moris prósperu ona, iha hahan, hela fatin no roupa ba hatais naton ona ba ema hotu no meiu ambiente ida sustentável.

- Ema hotu hatene hakerek ona, iha skill no moris iha vida produtivu ida naruk.

- Sira sei partisipa aktivamente iha dezenvolvimentu ekonómiku, sosial no polítiku no promove igualdade sosial, nasionalismu no unidade.

- Produsaun no empregu sei sa’e iha seitor hotu-hotu

- Nível moris no servisu sira sei sai diak liu ba ema Timor oan hotu, no reseita sira ne’ebé hetan sei fahe hanesan no justu ba ema hotu.

3. Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasional

Tuir Plano Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasional Timor Leste, maka iha ne’ebá ita haree katak iha Trilojia ne’ebé hatur moldura dezenvolvimentu bazeadu ba;   Estabilidade, Dezenvolvimentu no Reforma

Faktor tolu ne’e sempre dinámiku, tamba wainhira ita hala’o dezenvolvimentu, maka sempre ita hala’o reajustamentu ba situasaun no kondisaun foun hanesan rezultadu husi dezenvolvimentu ne’e rasik, ne’ebé ezije mudansa kontínua. Abut ba dezenvolvimentu maka estabilidade no nutrisaun ba dezenvolvimentu maka reforma.

Iha ne’e hau hakarak foti liafuan leader Xinês Deng Xiaoping nian ne’ebé ko’alia kona-ba reforma,

Ounce we are certain that something has to be done, we should dare to experiment, to break out, and to mark new paths with it. This is the important lesson that we should learn from Shenzhen. If we do not have a pioneering spirit, if we are afraid to take risks, if we do not have energy and direction, we cannot break out and mark a new path, a good path, or do something new… No one can be 100% sure from the beginning that what we have doing is right. I have never been so sure. Every year,  the leaders should review what they have done, continue with measures that  have proven adequate, act immediately to change those that have proven wrong, and face up to new problems as soon as they are identified.

Husi liafuan sira iha leten ne’e hatudu katak saida maka leader Xinés ne’e hala’o iha ne’ebá ita mós aplika tiha ona iha ne’e, maibé iha kontekstu la hanesan.

Reforma signifika polítika públika ne’ebé halo koreksaun permanente ba saida deit maka la kontribui ba dezenvolvimentu.

Ho prinsípius sira ne’ebé hatur iha PEDN no Vizaun Nasional 2020 maka ita bele kaer hanesan matadalan hodi trasa planu ida ba Investimentu Direitu Externu ba  ita nia rain ho nia meta prosperiedade ba ema Timor oan hotu no iha fatin hotu-hotu iha territóriu laran tomak gradualmente.

Atu to’o ba iha ne’ebá, maka ita tenke iha padraun de orientasaun hanesan; a) Investimentu ne’e lori kresimentu ba forsa produtiva?

b)Investimentu ne’e hasa’e kbi’it nasaun nian?

c) Investimentu ne’e hasa’e standard nível moris povo nian?

Wainhira ita la kuidadu ho IDE ne’ebé tama, maka iha aspektu ida ita lakon tempu deit hó broker no investidor nakar sira.

II 5. Experiênsia  Husi Nasaun Foun Sira Nebé Adopta Sistema Ekonomia Merkadu Livre.

a.Modelu Rúsia

Modelu ekonomia espesífikamente iha ne’e atu hatur balansu ba empreza rai laran no mos atrai investimentu husi rai liur no mos atu evita marginalizasaun empreza lokal, maka ita bele haree hanesan ezemplu; modelu Uniaun Sovietika nian wainhira sira foti ain tama iha merkadu livre no modelu Repúblika Popular Xina nian iha faze Xina loke aan ba mundu hodi pratika modelu neo-liberal.

Uniaun Sovétika wainhira adopta modelu neo-liberal liu tiha dékade ida Rúsia hala’o shock therapy tuir estratéjia IMF nian, hodi loke odamatan ba privatizasaun (laissez faire) ho nia programa loron 500. Programa ne’e nia rezultadu maka Rúsia nia seitor privadu mate barak no mos Rúsia tenke lakon nia aset estratéjiku importante barak.

Pasu ne’ebé Rúsia foti hodi loke nia odamatan no troka nia osan ho livre halo nia seitor privadu sira buka empréstimu iha banku hodi la sukat sira nia kapasidade ne’ebé provoka krize finansial no lori ekonomia nasaun lakon nia GNP -4x (menus 4vezes) husi 1992 to’o 1996 no extrema pobreza sa’e 40% no mos ema uituan deit maka sai riku no lori ekonomia Rúsia ba fali tinan 20 iha kotuk.

b.Modelu Xina

Iha kontraste modelu Rúsia ho modelu Xinês. Modelu Xinês ne’ebé ho nia polítika progresu gradual, loke aan selektivu no estratéjia dezenvolvimentu ekonómiku ida komprénsivu ne’ebé Estadu Xinês opta, lori rezultadu oinseluk. Tuir relatóriu ONU nian iha 1978, Xina nia GDP USD$ 1biliaun to’o iha 2010 ne’e liu ona USD$ 4 tril. Iha 1978 Xina iha ema 67% ka  630 millaun maka moris kiak lo’os (extrema pobreza) to’o iha 2004 tun ona ba 17% ka  210 millaun. Nia kresimentu médiu 10% durante tinan 30.

Timor Leste iha era globalizasaun ne’e, tenke esforsu aan hodi halakon analfabetismu, promove emansipasaun jender no kapasitasaun rekursu humanu sira hodi nune’e dezenvolve forsa produktiva. Tuir dadus Human Development Index (Índice Desenvolvimento Humano) 2010, husi United Nations Development Programme, maka Timor Leste tur iha pozisaun 120 husi nasaun 169 ne’ebé tama iha lista ho nia index 0,502. Se forsa produtiva ne’e sa’e maka’as ona, entaun ita bele fiar aan liutan atu hakat ba oin.

Wainhira forsa prudutiva ne’e iha ona, maka Governu bele trasa planu hanesan;

*Liberalizasaun agrikultura

*Promosaun Investimentu Diretu Externu Agresivu.

*Implementa Polítika Exportasaun ida Agresivu no,

*Estabelesimentu Zona Franka.

Atu implementa Pontu sira ne’ebé temi iha leten, maka tuir hakerek nain nia hanoin katak, iha faze embrional ne’e diak liu governu liu husi nia liman hanesan empreza estatal sira, bele sai hanesan pioneiru sira iha faze ide ne’e hó parseíria Investimentu Seitor Privadu.

III 4.  Investimentu Diretu Externu

Investimentu Diretu Externu (IDE) hanesan tipu finansiamentu iha seitor oin-oin iha nasaun ida husi kompañia investidor sira, ne’ebé mai husi rai liur. Haree ba revizaun Lei  Investimentu Privadu Repúblika Demokrátika Timor Leste nian, maka, wainhira ita klasifika kompañia ida husi rai liur hanesan investidor, wainhira kompañia ne’e investe pelu menus US$1.500.000, no ho moeda/osan pelu menus, 50% husi total valor investimentu ka reinvestimentu, no mos wainhira kompaãia ida loke nia sukursal, ka harii kompañia foun ida. Investimentu Diretu Externu bele tama iha rai ida ho forma oin-oin. Bele loke sukursal, bele kompañia investidor ne’e loke mesak kompañia foun ida, bele liu husi merjer ka akizisaun de aksões/share iha kompañia seluk.  Forma popular seluk husi investimentu externu maka Joint Venture/Empreza Mista, ho investor ou kompañia seluk iha rai laran. Ba modelu “Joint Venture”, maka tuir Lei Investimento Privadu, investidor lokal/rezidente kontrola pelu menus 75 % partisipasaun  social sira/saham, ho direitu ba votu iha empreza ne’e no osan valor mínimu US$750.000, ba investimentu ka reinvestimentu atu hetan asesu ba benefísiu sira no insentivu sira. Iha ne’e la hatama “portfolio” iha kategoria hanesan investimentu diretu externu, tamba “portfolio” buka atu hetan lukru iha tempu badak deit.

Teórikamente, investimentu diretu externu iha nia objetivu atu estimula ekonomia no promove dezenvolvimentu sustentável. Iha realidade tuir matenek nain sira dehan katak  efeitu husi investimentu externu bele mos sai destrutivu ba ekonomia nasaun balu nian.

Ita haree India hanesan ezemplu. Wainhira India adopta polítika restriktivu iha seitor ekonomia nian balu, hanesan seitor retallu/retail. Governu India konsidera katak investimentu diretu externu esesivu iha seitor retallu maka sei lori  ekonomia nasaun nian ba destabilizasaun severa/aat lo’os, tamba hatun númeru empregu iha seitor ne’ebé fó empregu barak liu (no. 2) iha India. Ho polítika ida ne’e maka, investimentu diretu externu ba India menus “atraente” kompara ho nasaun sira ne’ebé loke aan ba merkadu.

Ezemplu seluk ne’ebé investimentu diretu externu lori benefísiu barak maka hanesan Xina. Wainhira lider Xinês Deng Xiaoping loke odamatan ba investimentu diretu externu iha 1978, gráfiku investimentu ne’e sa’e hela deit no so dezaselera wainhira iha masakre in prasa Tiannamen, maibe la para. Xina hetan nia rekord investimentu diretu externu wainhira iha 2008 nia absorve USD$90 billaun.

Susesu investimentu diretu externu depende mos ba governu nia polítika ekonómika no finansial. Iha ekonomia sempre iha diferensa, nune’e duni maka approach/pendekatan mos tenke tuir realidade ekonomia rai ida ida nian.

Timor Leste bele hala’o polítika ba IDE tuir faze tolu hanesan tuir mai ne’e:

a.     Faze introdusaun Investimentu Diretu Externu iha rai laran.

b.     Faze introdusaun investimentu ne’ebé fó enfáze liu ba inovasaun, no

c.     Faze introdusaun investimentu ne’ebé fó enfáze liu ba invensaun.

A. Kondisaun  Hodi Atrai IDE

Objetivu polítika atu atrai IDE tenke fo investidor sira ambiente ida ne’ebé sira bele hala’o sira nia bisnis hodi hetan lukru no la hetan risku bo’ot. Husi experiensia iha nasaun barak hatudu katak faktor importante balu maka tenke tau iha konsiderasaun maka hanesan:

 • Lei no regulamentu ne’ebé la diskriminatóriu no laiha impedimentu administrativu sira seluk em jeral. Kriasaun pontu atendimentu úniku (one stop shop), tuir proposta Lei N.°38/II/2010.
 • Ambiente makro ekonómiku ne’ebé estável, inklui hala’o komersiu internasional.
 • Rekursu sira ne’ebé sufisiente no bele hetan asesu, inklui infra-estruturas no kapital umanu.
 • Boa governasaun, inklui  imparsialidade iha prosesu justisa no law enforcement.
 • Lei ne’ebé la viola prinsípiu sira internasional.
 • Kapital husi investidor IDE ne’ebé mai kuda iha rai laran bele fila fali ba nia origem (capital repatriation) no proteje  kontra expropriasaun arbitraria.
 • Asesu ba Merkadu.
 • Polítika ida ne’ebé hakiak kompetisaun doméstika ida saudável.
 • Labele husik predator (ema ne’ebé aproveita oportunidade hodi hetan lukru lalais, liu husi hais investidor sira) halimar iha laran.
 • Iha ne’e hau la temi kona-ba taxa, tamba sistema taxa Timor Leste nian tama iha kategoria liberal ona.

Husi kondisaun sira ne’ebé hau temi iha leten, iha mos medida sira ne’ebé tama iha kategoria atu atrai investidor ba iha fatin ruma (ezemplu; área rural sira; Lei Investimentu Privadu, artigo 9°a, b), indústria ruma ne’ebé espesífiku, iha kontextu ida ne’e ita haree husi projetu ne’e nia importansia no valor estratéjiku liu husi sasukat “cost benefit analyses”, maka ita bolu aproximasaun espesífika (specific approach); no medida sira  seluk maka tuir lei no regulamentu ne’ebé hatur hahalok iha investimentu husi rai liur nian, ne’ebé ema bolu aproximasaun bazeadu ba lei (rule based approach).

B. Estratéjia Atu Atrai IDE.

Estratéjia Ho insentivu ba IDE Baze Ampla.

Se estratéjia ida ne’e maka opta maka iha kategoria rua maka bele hili;

 • Polítika Estratéjia Defensiva, polítika ida ne’e fó êmfaze liu ba jenerozidade insentivu,ne’ebé iha fatin hotu –hotu fó.

Iha ne’e governu bele dezenvolve estratéjia ida simples hodi tau insentivu oin-oin hanesan meius ida hodi atrai IDE liu fali saida maka bele hetan

wainhira hadi’a kualidade ambiente ba investimentu.

 • Polítika Proaktivu

Politíka proaktivu ho nia objetivu atu atrai investidor em jeral. Estratéjia ida ne’e ho objetivu atu aumenta deit insentivu atu atrai investor, tamba ambiente ekonomia rai laran diak no preparadu ona.

Estratéjia Alvu

Estratéjia ne’ebé fo êmfaze liu ba aspektu espesífiku ekonomia rai ne’ebé simu IDE ne’e.

Ba Timor Leste tuir hakerek nain nia haree diak liu opta estratéjia alvu ne’ebé foka liu ba;

Dezenvolve atidade sira prioritari sira hanesan:

*Estabelesimentu Zona Prosesamentu Produtu Exportasaun.

*Zona Koperasaun Ekonómika Fronteira.

*Dezenvolve indústria no servisu sira ne’ebé fo kampu servisu ba ema barak hanesan seitor turismu no nia sub seitor sira seluk.

*Hakiak seitor selektivu ho introdusaun indústria téknolojia aas hanesan, indústria petrokímika.

C. Impaktu Husi Investimentu Diretu Externu

Investimentu Diretu Externu iha nasaun hotu-hotu hatudu katak lori impaktu ba nasaun ne’ebé simu IDE ne’e, hanesan:

*Impaktu Pozitivu; Investimentu Diretu Externu lori duni impaktu pozitivu ba kresimentu ekonómiku, akumulasaun kapital, komérsiu (liu-liu Exportasaun), empregu, impostu no téknolojia.

*Impaktu negativu; Instabilidade makro-ekonómika, influensia ba importasaun no exportasaun, evazaun fiskal, kompetidor sira tenke halo efisiensia maka’as, influensia ba empregu, influensia ba income, urbanizasaun, problema ambiental no seguransa estadu.

IV 5. Empreza Estatal

a.Funsaun Empreza Estatal.

Tuir dadus peskiza ida ne’ebé Governu Repúblika Popular Xina hala’o iha 2007, hatudu katak, iha kontesktu era globalizasaun ekonómika ne’e, wainhira nasaun ida kaer deit ba “rezistensia passiva” hasoru investimentu diretu externu maka sei sai kontra produtivu ba nasaun ne’e rasik.

Kaer ba rezultadu perskiza ne’e, ita bele dehan katak ita nia seitor privadu nasional seidauk iha kbi’it finansial no kapasidade manejerial atu kompete hó emprezas transnasional sira. Tamba kompetisaun merkadu livre hamosu efisiensia, kresimentu no prosperiedade,maibé la fó garantia katak prosperiedade ne’e automátikamente ema hotu hetan. Iha faze inisial funsaun empreza estatal sai hanesan katalizador no impulsionador ba mudansa gradual mentalidade emprezarial seitor privadu nasional nian. Ita nian seitor privadu sei depende maka’as ba projektu sira Governu nian em jeral (empretéirus), seidauk hala’o mudansa ba emprezárius { tuir hau nia interpretasaun ; ema ida dehan emprezáriu, wainhira nia bele asume risku  rasik ba nia negósiu no fó empregu ba ema barak hó sustentabilidade].

Papel empreza estatal tuir kuadru jurídiku nebé loron ruma governu hanoin atu harí karik tenke korresponde hó ejizensia realidade nian, ho vizaun no misaun ida ne’bé klaru. Wanhira loron ruma governu haree katak tempu to’o ona atu hases aan husi merkadu gradualmente no fó fatin ba seitor privadu nasional hala’o sira nia atividade iha ambiente kompetisaun ida ne’ebé justu no ekelibradu ona, maka empreza estatal sira ne’e bele nakfilak aan ba empreza privadu nasional no mos bele loke sira nia liras hodi semo ba rai seluk, hodi liafuan seluk dehan “transnasional”.

Funsaun ida importante empreza estatal nian, maka kaer seitor estratéjiku sira hanesan, iha seitor petrolíferu no minerai, telekomunikasaun, portu, aeroportu, elektresidade, be mós, nesesidades bázika sira konsumu populasaun nian, hanesan aihan, material konstrusaun no nesesidades bázika sira seluk.

Funsaun seluk empreza estatal nian ne’ebé mos vital, maka bele sai hanesan estabilizador ba polítika Governu nian iha merkadu hodi kontrola inflasaun, liu-liu produtu  importadu sira (nesesidades bázikas) no taka dalan ba kartel sira halimar iha laran. Kadeia distribuisaun husi produtor to’o iha merkadu lori prosesu ida naruk. Wainhira empreza estatal mos sai hanesan “market player”  hodi asegúra folin sasan nian to’o iha merkadu hó presu ida justu, maka laiha ona argumentu ida atu dehan katak bele hatun taxa exportasaun no importasaun maibé presu transporte ro ahi (shipping + container) maka karu ka despãsu husi alfândega maka kleur halo sasan nia folin sa’e.

b. Misaun Empreza Estatal.

 • Empreza Estatal Hanesan Agente Dezenvolvimentu, maka misaun empreza estatal iha faze inísial ne’e sai hanesan pioneiru atu  hasa’e “non oil export”, liu-liu produtos agríkula, aumenta valor akresentadu/nilai tambah ba produtu exportasaun balu hanesan, kafé, kamin,nsst (Innovation), no introdusaun téknolojia foun/a’as (Invention).
 • Empreza Estatal mós iha misaun atu hola parte responsabilidade sosial. Iha ne’e empreza estatal hala’o nia funsaun tuir prinsípiu sosial ne’ebé fó ba nia. Hanesan kaer hospital, bé mós, nsst.

c. Modelu Empreza Estatal.

Iha modelu rua iha Asia ne’e maka ita bele hili atau sai hanesan modelu ba ita nia empreza estatal. Modelu ida, ita bele hola husi Indonésia no modelu ida seluk ita bele foti husi Singapura ka bele kombina modelu rua ne’e tuir ita nia nesesidade.

cc.Empreza Estatal Modelu Indonésia.

Objetivu husi estabelesimentu empreza estatal iha Indonesia hanesan tuir mai ne’e:

o    Hala’o aktividade ba interese públiku no fó prestasaun de servisus ba komunidade.

o    Atu hatama mos osan ba kofre estadu liu husi aktividade ne’e.

o    Prevensaun ba prátika monopoliu husi sektor privadu.

o    Habelar rede servisu no loke empregu.

 a. Terbatas/Persero - hanesan empreza estatal ida nebé iha Timor Leste tama iha kategoria kompanhia limitada. Empreza estatal hó kategoria ida ne’e, nia objektivu atu buka lukru hanesan kompanhia privadu (non public utility).

 • Maioria aksaun sira/saham ka seja, pelu menus 51% estadu nian. Empreza ida ne’e estabelese hó intensaun atu hetan lukru no fó prestasaun servisu no produtu sira ne’ebé hó kualidade.
 • Nia organigrama hanesan kompañia limitada em jeral.
 • La hetan fasilidade husi estadu
 • Jestor sira/dewan direksi no staff hanesan empregadu empreza nian, la’os funsionáriu públiku.

Ezemplu persero hanesan : PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, nsst.

 

b.     Perusahaan Jawatan/PERJAN – PERJAN halo parte ba divizaun korporativu departamentu ida nian. Kapital ba estabelesimentu no mos atividade sira seluk mai husi estadu. Nia objektivu atu atende intereses komunidade  nian atu hasa’e komunidade nia nível de vida.

Karakterístika PERJAN:

 • Hó objektivu atu atende interese públiku
 • Direksaun no staff sira hanesan funsionáriu públiku no indikadu/nomeadu husi ministru.
 • Hetan fasilidade husi estadu.
 • Empreza ne’e iha ministériu de tutela ida nia okos no responsabiliza ba ministru
 • Kapital empreza nian mai husi orsamentu estadu.

Ezemplu empreza PERJAN hanesan: Rumah sakit Cipto iha Jakarta, Rumah Sakit Dr Sutomo iha Surabaya,nsst.

c.     Perusahaan Umum/PERUM (paraestatal) – hanesan empreza estatal ida nebé nia capital tomak mai husi estadu, maibe la tama ona iha aset estadu nian. Objektivu prinsipal PERUM atu atende interese públiku no mos atu hetan lukru.

Karakterístika PERUM hanesan tuir mai ne’e:

 • Iha objektivu atu atende interese públiku nebé vital, maibé bele mos hetan lukru
 • Kapital mai husi estadu maibé fahe tiha ona husi aset estadu.
 • Direksaun no staff sira hanesan empregadu empreza públika ka funsionáriu estadu.

Ezemplu PERUM : Perusahaan Umum Percetakan Negara, PERUM DAMRI, nsst.

d.     Ikus liu maka Perusahaan Daerah (Local Authority trading Enterprises), ne’ebé kapital tomak ka maioria mai husi governu lokal.

 ccc. Empreza Estatal Modelu Singapura

Singapura nia ekonomia dominadu husi empreza estatal sira, ne’ebé fó reseita  60% husi GDP ba estadu. Empreza estatal sira ne’e hamahon aan iha empreza inan (holding) naran Temasek Holdings. Temasek Holdings estabelese iha 1974, wainhira Singapura foin independensia tinan 9, eransa husi Ministériu Finansas Singapura, atu nune’e Ministériu bele konsentra lolos nia knar iha polítika no administrasaun finansa sira.

Temasek Holdings nia board (komisarius) indikadu husi Presidente Repúblika no diretor exekutivu no diretor sira seluk indikadu husi governu.

Temasek Holdings nia funsaun hanesan empreza supervisora ba empreza sira seluk ne’ebé  iha nia okos no mos hala’o investimentu global. Hahú hó  transferénsia kapital husi Ministériu Finansa Singapura hó montante $364 millaun  to’o iha Marsu 2010 ne’e sira hetan ona $186 billaun.

d. Benefísiu husi Empreza Estatal

 • Fó fasilidade ba komunidade hotu atu hetan oportunidade ba sira nia nesesidade bázika sira hanesan artigu  konsumu/merkadúria no servisu sira.
 • Loke no habelar kampu servisu ba ita nia masa produtiva, liu-liu joven sira (sentru de kriasaun de empregu).
 • Prevensaun ba monopoliu ka asambarkamentu iha merkadu ba artigu sira/merkadúria no servisu, hanesan nesesidade bazíka sira ba ita nia komunidade husi negosiante privadu ne’ebé iha kapital boot ka kartel sira.
 • Hasa’e kuantidade no kualidade produtu exportasaun.
 • Hatama osan ba kofre estadu nian hodi dezenvolve seitor prioritari sira.

e.     Jestaun Aktivu  Estadu

Iha sentidu latu/arti luas, aktivu estatal refere ba bens ne’ebé pretense ba estadu, inklusive:

1.     Aktivu tipu hanesan rekursu natural sia ne’ebé tama iha ita nia konstituisaun; rai, floresta, minerai, nsst.

2.     Aktivu la’os operasional ne’ebé harii husi estadu hó forma alokasaun verba ba entidades ka instituisaun sira ne’ebé serví interese públiku.

3.     Aktivu estatal operasional harii husi estadu hó forma investimentu, hanesan empreza estatal sira.

Iha ne’e hau hakarak foka liu ba pontu 3 ne’ebé ko’alia aktivu estatal operasional. Wainhira governu konsidera katak, empreza estatal mós hanesan pilar importante ida ba ekonomia nasional no hanoin atu harí empreza estatal tuir nesedidade no prioridade sira, maka tenke hanoin mós atu kria komisaun ida, bele ita bolu “Comissão de Inspecção e Gestão de Activo Estatal”. Intensaun hili komisaun no la tama iha ministériu tutela nia okos hó razaun, tamba haree ba sirkumstansial oin-oin (vested interest) ne’ebé bele desvia objektivu kriasaun empreza estatal nian, nune’e duni nia la iha ministériu sira nia okos, maibe komisaun ne’e hatan diretamente ba xefe governu ka entidade seluk ne’ebé maka xefe governu hatudu.

Komisaun ne’e nia funsaun atu halo inspeksaun, rejistu, inventarizasaun  aktivu sira, verifikasaun no avaliasaun kapital, jestaun ba aktivu, hanesan tama iha bolsa de valores/pasar saham no mós propoin proposta lei/dekretu lei no baze legal sira seluk ba aktivu estatal sira ne’e nia funsionamentu.

F. Indikador Balun Dezempenyu Empreza Estatal

Key Performance Indicators

1.     Haree ba dezempañu Empreza Estatal hanesan tuir mai ne’e:

a.     Kapasidade atu hetan lukru; tenke 10% iha Capital Average Growth Rate (CAGR) nia leten.

b.     CAGR nia boot iha spread nia leten ; média > 7%.

c.     Turn Over Ratio husi negósiu empreza sira ne’e oituan liu maka 1 1/2 x (vezes/kali) tinan ida.

d.     Return on Equity.

e.     Rentability, Liquidity no Solvability.

 V 6. Kriasaun  Zona Franka

Haree ba Proposta Lei N° 38/II/2010, maka iha artigu 11.° dehan katak,  atu iha dezenvolvimentu investimentu privadu, maka estadu tenke harii  Zona Franka sira, tuir termus no kondisaun  ne’ebé sei determina liu husi dekretu-lei.

Hasai lisaun klaru husi dezenvolvimentu zona franka sira dékade barak iha kotuk – partikularmente dezenvolvimentu zona prosesamentu ba Produtu Exportasaun, katak labele haree zona sira ne’e hanesan substituisaun ba esforsu iha reforma hotu ne’ebé hala’o ba komérsiu no investimentu ida ne’ebé boot liu. Zona sira ne’e hanesan deit instrumentu ida hó mekanismu oin-oin.

Normalmente, Zona Franka ka Zona Prosesamentu Produtus Exportasaun (ZPPE) harii iha área ida iha nasaun ida nian hó objektivu atu reduz ka elimina impedimentu balu hodi hala’o negósiu no hamenus rekezitu burokrátiku sira atu atrai negósiu, investimentu no aumenta reseita ba estadu. ZPPE mós bele define hanesan sentru indústria manufaktur ne’ebé fó empregu ba ema barak (WB - special economic zones development, 2008).

A. História Harii Zona Franka/Prosesamentu Exportasaun

História zona franka/zona prosesammentu de exportasaun uluk liu harii iha Shannon, Repúblika Irlanda iha 1959 bolu Ireland Shannon Free Trade Zone. Objektivu iha tempu ne’ebá atu kria empregu ba ema iha área rural no uza aeroportu regional ida iha fatin ne’ebá, ne’ebé la aktivu ona hodi zera reseita sira ba ekonomia nasaun Irlanda. Zona Franka ne’e susesu tebes no to’o ohin loron sei funsiona.

Iha 1997 zona prosesamentu produtu exportasaun harii ona iha nasaun 93 no fó empregu ba ema 22,5 millaun, no tinan lima liu tiha, iha 2003, zona prosesamentu exportasaun harii ona iha nasaun 116 no fó empregu ba ema hamutuk 43 millaun (Sargent-Matthews-3).

B.  Tipu Zona Franka

Wanhira Governu hanoin iha tempu badak ne’e atu halo dekretu-lei ne’ebé maka atu regulariza zona franka sira ne’e, maka tuir hakerek nain nia hanoin katak ba Timor Leste iha faze inísial ne’e diak liu hahú hó Zona Prosesamentu Produtu Exportasaun (ZPPE) ka zona de transformasaun.

Tamba sá maka hili zona de prosesamentu produtus de exportasaun?

Ba Timor Leste, Zona Prosesamentu Produtu Exportasaun iha momentu ne’e nia vantajem diak liu tipu zona sira seluk, tamba:

a.     Timor Leste bele dezenvolve nia produtu  nichos (niche product) atu bele kompete iha merkadu internasional.

b.     Timor Leste bele implementa ona privilézius taxa sira ne’ebé fó ba Timor Leste husi merkadu Uniaun Europeia,  Estadu Unidus, Rep. Popularda Xina no India.

c.     Seidauk iha nesesidade bo’ot atu uza téknologia aas.

d.     Halo esforsu uza matéria prima (bahan baku) rai laran barak liu.

 C.     Modelu Zona Prosesamentu Produtu Exportasaun

Iha modelu 2 zona prosesamentu produtu ba exportasaun:

a.     Modelu Tradisional – iha modelu tradisional ne’e, fatin ZPPE iha vedasaun ka ema bolu “enclave” no exkluzivu (emprezas nebé hala’o operasaun deit maka bele funsiona iha laran).

b.     Modelu Hybrid/Híbrida – Modelu ida ne’e tipíkamente lokalizasaun fahe ba zona indústria em geral no ZPPE, ne’ebé konsentra ba produtu orientadu ba exportasaun. Iha ZPPE so empreza rezistrada sira  deit maka bele opera iha zona ne’e nia laran.

D.    Fatin

 • Fatin ba kriasaun zona franka/zona prosesamentu produtu exportasaun (ZPPE), tenke hili fatin ne’ebé la’os produtivu ba agrikultura.
 • Kondisaun geográfika diak, liu husi levantamentu tékniku aprofundadu,  infra-estruturas no instalasaun bázika sira integrada.
 • Fatin ba kriasaun zona franka/ZPPE labele fó degradasaun ba meiu ambiente no iha fatin ne’ebé, rai nia nível asidez labele aas, tamba fó impaktu ba kustu manutensaun.
 • Fatin ba Kriasaun zona franka/ZPPE diak liu iha área rural sira ne’ebé nível ema kiak/mukit sei aas (mai be tenke fó atensaun liu ba infra estruturas).
 • Iha zona prosesamentu/transformasaun produtu exportasaun iha fatin ba expozisaun produtu exportasaun.
 • Iha fatin zona prosesamentu mós iha sentru lozístiku (logistic center) no armazenamentu (bonded warehouse).
 • Bele harii konstrusaun no operasaun zona prosesamentu exportasaun hó sistema BOT, bele iha parseiria empreza públika hó privadu no bele mos inisiativa husi Governu rasik.

E.     Benefísiu no Dezafiu Zona Franka Timor Leste

 • Hasa’e volume komérsiu externu (liu-liu exportasaun).
 • Kaptasaun koñesimentu (know-how), teknolozia no rede merkadu estranjeiru.
 • Zona Franka hanesan kanal ba iha merkadu global.
 • Foti hanesan dezafiu bo’ot  nasaun nian iha era independensia, hodi tau esforsu tomak (synergy) seitor hotu-hotu ne’ebé relevante.
 • Tau iha jogu superioridade komparativa sira no hasa’e kapasidade kompetitiva.

F.     Lei Komplementar sira

 • Lei da Falência (Bankrupcy Law).
 • Lei dos Seguros (Insurance Law).
 • Lei Bancária.
 • Lei Laboral.
 • Lei Base da Indústria.
 • Lei de Protecção dos Comsumidores.
 • Lei dos Condomínios.
 • Lei Agrária.
 • Lei da Arbitragem.
 • Lei do Meio Ambiente.
 • Decreto-Lei da Empreza Mista.
 • Decreto-Lei sobre o Estabelecimento das Emprezas Estatais.
 • Regulamento sobre  Orientação de Direção de Investimento Estrangeiro.
 • Acordos Bilaterais sobre Protecção de Investimento e Dupla Taxação.
 • No leis, regulamentu, akordus sira seluk ne’ebé haree importante atu serví interese Estadu iha área ekonomia.

VI 10. Konkluzaun

Kaer ba trilojia dezenvolvimentu ne’ebé hatur estabilidade hanesan pre-rekizitu atu hala’o dezenvolvimentu no reforma hanesan parte fundamental ida atu hatutan dezenvolvimentu, maka ita bele haree katak iha tinan tolu kotuk ne’e ita nia kresimentu ekonómiku hetan “double digit”.

Maibe atu hametin dezenvolvimentu no kresimentu ekonómiku ida ne’ebé sustentável, maka Governu tenke hahú muda ona nia polítika husi investimentu públiku ba investimentu privadu ida ne’ebé fó sustentabilidade iha tempu naruk.

Atu hakat ba prosesu foun ida ne’e, tenke fanun seitor privadu hodi simu knar ida ne’ebé la’os kman, tamba ezije esforsu, sakrifísiu no dezafiu barak atu hetan rezultadu diak.

Haree ba ita nia sektor emprezarial ne’ebé sei iha faze embrional, alternativa diak liu, maka Governu harii empreza estatal hanesan katalizador ba emprezas privadu sira, hodi nune’e bele sai hanesan espaiña dorsal/tulang punggung atividade ekonómika nasional no internasional.

Wainhira seitor privadu hetan ona kbi’it, maka papel empreza estatal bele diminui gradualmente no fó fatin ba empreza privadu sira hala’o sira nia knar hanesan ita hotu hanoin no hakarak.

Ambiente ekonomia rai laran seidauk forte tamba sei mukit iha aspektu barak. Haree ba kondisaun infra- estruturas, rekursu humanu sira no seluk tan ne’ebé sei fraku, maka atu aselera prosesu hakbi’it an ne’e, ita tenke loke odamatan ba investimentu husi rai liur.

Haree ba proposta Lei n.°38/II/2010, ne’ebé tau konsiderasaun bo’ot ba investimentu privadu, maka ita nia seitor privadu hakarak ka lae tenke prepara aan ona hodi simu dezafiu bo’ot ne’e. Tamba odamatan ekonomia Timor Leste loke ona ofisialmente ba mundu atu tuir kompetisaun global.

Haree ba klima investimentu iha Asia, partikularmente iha Xina, ne’ebé hatudu rezultadu diak tebes ba rai sira ne’e nia ekonomia, maka Timor Leste mós la lakon iha kompetisaun ne’e, tamba iha vantajem barak. Vantajem ida maka, ita iha tempu badak ne’e atu tama ona hanesan membru asosiasaun ASEAN.

Timor Leste iha rekursu natural sira liu-liu nia seitor turismu, ne’ebé fó esperensa boot ba sustentabilidade ekonomia ita nian. Ita iha previleziu boot atu halo exportasaun produtu nichos identifikadu sira ba merkadu Uniaun Europeia no mos Estadu Unidus Amérika la selu taxa. Ita mós sai hanesan ponte ligasaun merkadu Asia ba Austrália no pasífiku.

Ho vantajem sira ne’e, maka introdusaun zona franka iha Timor Leste, loke tan etapa foun ida ba ita nia prosesu dezenvolvimentu ekonómiku. Timor Leste la exporta ona matéria prima sira ba rai seluk, maibe exporta material sira prosesada sira ho valor akresentadu/added value ona. Wainhira  prosesu ne’e la’o hó rigor no konsistensia, maka ita fiar katak ita sei too ba iha faze ikus ne’ebé ema bolu “invensaun” no tama ba etapa téknolozia aas.

Governu hanesan matadalan, diak liu hanoin ona atu tau estratézia ida ne’ebé bele kria kompetisaun ida justu, ekelibradu no harmoniozu atu nune’e bele hetan sinerzia (synergy) hodi alkansa objektivu final ba ema hotu liu husi kresimentu ekonómiku sustentável ne’ebé fó paz no prosperiedade ba nia oan tomak, husi rai ulun to’o rai ikun. Rohan/Ramata

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 20 of 25

Latest Newsbadge

Konsolidasaun No Reajustamentu Iha...

Dili- iha loron,5/3/2011 Primeiru Vise...

Notisia CNRT

Livru dahuluk kona-ba múzika...

Dili:Livru dahuluk ne’ebé hakerek husi Roslyn...

Nasional

PN Husu PNTL Tenke Mantein Lei No Orden

Dili: Reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu...

Nasional

Planu ME sei loke tan eskola...

Dili-MLP-Tuir planu Ministeriu Edukasaun sei loke...

Nasional

Xefe Suku Fatumakerek Sub-Distritu...

Dili,Xefe Suco Fatumakerek Sub Distrito Laclubar...

Nasional

Visitor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday507
mod_vvisit_counterYesterday1897
mod_vvisit_counterThis week3674
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month3674
mod_vvisit_counterLast month55916
mod_vvisit_counterAll days3422392

We have: 22 guests, 1 members, 2 bots online
Your IP: 54.166.66.204
 , 
Today: Oct 31, 2014
Tools